» » Bedriftshelsetjeneste (BHT)

Bedriftshelsetjeneste (BHT)

posted in: BHT | 0
Arca Friskere arbeidsplasser

Hva er Bedriftshelsetjeneste (BHT)?

Bedriftshelsetjeneste tar vare på dine ansatte, gir rammer for kontinuerlig forebyggende helsearbeid og hjelper deg å beholde viktige ressurser på jobb. I enkelte yrker er tjenesten pålagt, dersom risikoforholdene tilsier det. Arbeidsgivere må da knytte seg til en bedriftshelsetjeneste som er offentlig godkjent.

Finn ut hvordan BHT kan hjelpe din bedrift og hvordan dere kan benytte dere best mulig av de ulike tjenestene. Sørg for at din utvalgte BHT har evnen til å levere fagkyndige og rådgivende tjenester, kan bistå med å følge opp arbeidsmiljøet og bli en verdifull partner i et helsefremmende samarbeid for dine ansatte.

Hva er et risikoforhold?

Noen bransjer har et mer risikofylt arbeidsmiljø enn andre, med større risiko for sykdommer, skader og psykiske/fysiske belastninger. Hvis du ønsker noen eksempler: Noen eksempler på arbeidsforhold som kan medføre helserisiko er nattarbeid, eksponering for støy og støv mm.

Tjenesten som blir levert av din BHT-partner vil bestå av verne- og helsepersonell som vil jobbe med det forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid slik arbeidsmiljøloven krever. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål og på grunnlag av egne faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen.

Husk at bedriftshelsetjenesten som skal bistå må være godkjent av Arbeidstilsynet. Dette gjelder de bransjene som er lovpålagt å knytte til seg en bedriftshelsetjeneste, det er for å levere til disse bransjene at man må være en offentlig godkjent BHT.

Hvordan knytte til seg en BHT-tjeneste?

Bedriftshelsetjenesten må ha kompetansen og kapasiteten virksomheten trenger. Dersom virksomheten er pålagt å være tilknyttet en BHT må bedriftshelsetjenesten som nevnt også være offentlig godkjent av Arbeidstilsynet, noe Arca Friskere arbeidsplasser bedriftshelsetjeneste er. Arca har innarbeidet kunnskap om arbeidsmiljøforhold som finnes i ulike virksomheter og bistår virksomheten med å jobbe helsefremmende og forebyggende med systematisk HMS.

Kontrakt og handlingsplaner

Virksomheten og bedriftshelsetjenesten oppretter en kontrakt. I tillegg lages det en detaljert handlingsplan som beskriver samarbeidet mellom virksomheten og bedriftshelsetjenesten. Det skal lages ny handlingsplan minimum en gang per år.

BHT kan bl.a. bistå virksomheten med:

  • Risikovurderinger og handlingsplaner,
  • gjennomføring av arbeidsmiljøkartlegginger (yrkeshygieniske målinger, psykososiale kartlegginger, ergonomiske arbeidsplassvurderinger mm.) med rapportering av resultater og funn i etterkant samt forslag til forebyggende tiltak,
  • gjennomføring av målrettede helsekontroller,
  • forebygging og oppfølging av sykefravær,
  • bistand ved omorganisering,
  • råd, veiledning og deltakelse i AMU og AKAN,
  • henvendelser fra verneombud.

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 3-3 om bedriftshelsetjeneste

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 13 Bedriftshelsetjeneste

Leave a Reply